ေန ႔ရက္ ေတြ ရဲ႕ အ မည္ အ ဓိ ပၸါယ္

Blog

ေန ႔ရက္ ေတြ ရဲ႕ အ မည္ အ ဓိ ပၸါယ္

ငယ္ ငယ္ တုန္း က ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ လူ ႀကီး ေတြ ကို ေမး ဖူး တာ ေလး တစ္ ခု ရွိ ပါ တယ္ ၊ ” တ န ဂၤ ေနြ ကို ဘာ လို႔ တ န ဂၤ ေနြ လို႔ ေခၚ ရ တာ လဲ ၊ စ ေန ကို ဘာ လို႔ စ ေန လို႔ ေခၚ ရ တာ လဲ ” စ သည္ ျဖင့္ ပါ ၊ အ ေၾကာင္း အ ရင္း ေတာ့ ရွိ ရ မွာ ေပါ့ ။

ေနာက္ ပိုင္း ေက်ာင္း ဆ ရာ ဘ ဝ နဲ႔ ျမန္ မာ စာ ေပ ၊ ျမန္ မာ့ သ မိုင္း ကို ေလ့ လာ ၾကည့္ တဲ့ အ ခါ မွာ ျမန္ မာ ဘာ သာ စ ကား ပ ညာ ရွင္ ဆ ရာ ႀကီး ဦး ဖိုး လတ္ ရဲ႕ ” ျမန္ မာ အ စ ” ဆို တဲ့ စာ ေပ ေတြ မွာ ေန႔ ရက္ ေတြ ရဲ႕ အ မည္ ေတြ ကို ေရး သား ထား တာ ေတြ႕ လို႔ အ နာ ဂတ္ ျမန္ မာ လူ ငယ္ ေလး မ်ား အ တြက္ ျပန္ လည္ မွ် ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ။

တ န ဂၤ ေနြ ေန႔

ျမန္ မာ အ ယူ အ ဆ မွာ တ န ဂၤ ေနြ ဟာ ေန မင္း ႀကီး ကို ကိုယ္ စား ျပဳ တဲ့ ေန႔ ပါ ပဲ ၊ ပု ဂံ ေက်ာက္ စာ မ်ား မွာ ” တန္ နွင္ ကု နုယ္ ၊ တန္ နွင္ ကု ေနြ ၊၊ တန္ နွင္ က ေနြ ” ဟု ပါ ရွိ တယ္ လို႔ မွတ္ သား ရ ပါ တယ္ ၊ ” တန္ နွင္ ” ကို ျမန္ မာ ဘာ သာ နွင့္ ႏွီး နြယ္ ေသာ ေရာင္း ရင္း ျဖစ္ ၿပီး ဘာ သာ စ ကား တို႔ နွင့္ ခ်င့္ ခ်ိန္ ၍ အ ဓိ ပၸါယ္ ေကာက္ ေသာ အ ခါ ” ေန႔ ” ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ ပါ တယ္ ၊ ” ကု နုယ္ ၊ ကု ေနြ ၊ က ေနြ ” ဟူ သည္ ကား ” ေန ” ကို ေဟာ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ” တန္ နွင္ ကု နုယ္ ” မွာ ” ေန ေန႔ ” ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ ပါ တယ္ ။

တ န လၤာ ေန႔

အ လုပ္ လုပ္ တဲ့ သူ ေတြ နဲ႔ ေက်ာင္း တက္ သူ ေတြ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား မ နွစ္ သက္ တဲ့ တ န လၤာ ေန႔ ဟာ အ မွန္ ေတာ့ ေအး ခ်မ္း ျခင္း နိ မိတ္ ကို ေဆာင္ တဲ့ လ မင္း ႀကီး ( M o o n ) ကို ကိုယ္ စား ျပဳ တဲ့ ေန႔ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ တ န လၤာ ဟူ ေသာ ေဝါ ဟာ ရ မွာ ပု ဂံ ေရွး ေရး ” တန္ နွင္ လာ ” မွ လာ သည္ လို႔ ဆို ပါ တယ္ ၊ ” လာ ” ဟူ ေသာ ပုဒ္ မွာ အ လြန္ ေရွး က် ေသာ ” လ ” ေဟာ ပုဒ္ ျဖစ္ သည္ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ” တ န လၤာ ” ဆို သည္ မွာ ” ေန႔ လ ” သို ႔မ ဟုတ္ ” လ မင္း ေန႔ ” ျဖစ္ သည္ ၊ လ မင္း ကို အ စြဲ ျပဳ ၍ ေခၚ ေသာ ေန႔ ပင္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ ဂၤါ ေန႔

တ န ဂၤ ေနြ / တ န လၤာ မွ အ ပ က်န္ ေန႔ မ်ား ၏ အ မည္ တို႔ မွာ ျမန္ မာ အ ေခၚ အ ေဝၚ မ ဟုတ္ ဘဲ သ ကၠ တ ဘာ သာ မွ ဆင္း သက္ လာ ေၾကာင္း ဦး ဖိုး လတ္ က ဝန္ ခံ ပါ တယ္ ၊ ေရွး ေက်ာက္ စာ တို ႔၌ ” အ ကၤာ / အင္ ကာ / အ ဂၤါ ” ဟူ ၍ ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ၊ ” အ ဂၤါ ရ ” ဟူ ေသာ သ ကၠ တ မွ လာ ေသာ စ ကား ျဖစ္ ၍ ” မီး က်ီး မီး ခဲ ” ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ သည္ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ” အ ဂၤါ ” ဆို သည္ မွာ ” မီး က်ီး ကဲ့ သို႔ နီ ေသာ အ ဆင္း ရွိ ေသာ ၿဂိဳဟ္ ” ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ ပါ တယ္ ၊ အ ဂၤါ ျဂိဳဟ္ ကို အ စြဲ ျပဳ ၍ အ ဂၤါ ေန႔ ဟု ျဖစ္ ေပၚ လာ ရ သည္ ဆို ပါ တယ္ ။

ဗု ဒၶ ဟူး ေန႔

ဗု ဒၶ ဟူး ေန႔ ကို သ ကၠ တ ဘာ သာ ျဖင့္ ” ဗု ဒၶ ဒိ န ” ဟူ ၍ လည္း ေကာင္း / ” ဗု ဒၶ ဝါ ရ ” ဟူ ၍ လည္း ေကာင္း ေခၚ ဆို ၾက ပါ တယ္ ၊ ဗု ဒၶ ၏ အ နက္ မွာ ” နုိး ၾကား ျခင္း / ပ ညာ ရွိ ျခင္း / ေသာ မ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ ေသာ လ မင္း ၏ သား ” ဟူ ၍ ျဖစ္ ၏ ၊ ရာ ဇ မ တၱဏ္ စ ေသာ က်မ္း တို႔ ၌ တ န လၤာ ၿဂိဳဟ္ ( လ မင္း ) မိ ဖု ရား တာ ရာ ေဒ ဝီ တြင္ ဖြား ျမင္ ေသာ သား ဟု ေဖာ္ ျပ သည္ ၊ ” ဒိ န ” ႏွင့္ ” ဝါ ရ ” တို႔ ၏ အ နက္ မွာ ေန႔ ျဖစ္ သည္ ၊ ဗု ဓ ဟူ ေသာ ပုဒ္ ကို ပါ ဠိ / သ ကၠ တ တို႔ ၌ ဗု ဒၶ ဟူ ၍ လဲ လွယ္ ေရး သား ေခၚ ေဝၚ ျက သည္ ၊ မြန္ တို႔ က ” ဗု ဒၶ ဝါ ရ ” တြင္ ” ရ ” ကို ေခ် ၍ ” ဗု ဒၶ ဝါ ” ဟု ေခၚ သည္ ၊ ျမန္ မာ တို႔ က ဗု ဒၶ ဟူး ဟု ေခၚ သည္ ။

ေက်ာက္ စာ တို႔ ၌ ” ပု တၱ ” ဟု ေတြ႕ ရ သ ျဖင့္ ေရွး ျမန္ မာ တို႔ သည္ ဗု ဒၶ ကို အ မည္ လႊဲ ၿပီး ” ပု တၱ ” ဟု ေရး ၾက သည္ ဟု သိ နုိင္ ပါ သည္ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ” ပု တၱ ” မွာ ” ဗု ဒၶ ” ပင္ ျဖစ္ သည္ ၊ ” ဟူ ” သည္ ပင့္ ေခၚ ျခင္း အ နက္ ရွိ သည္ ဟု ဆို ၏ ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ ” ပု တၱ ဟူ ” ” ဗု ဒၶ ဟူး ” သည္ ဘု ရား ရွင္ ကို ပင့္ ေခၚ ေသာ ေန႔ ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ေကာက္ လို႔ ရ ပါ တယ္ ။

ၾကာ သ ပ ေတး ေန႔

ရာ ဇ မ တၱဏ္ က်မ္း အ ရ ၾကာ သ ပ ေတး သည္ သိ ဒၶ တိုင္း / အ ဂႌ ရ သ အ နြယ္ / ” က်ာ သ ပ ေတး ” ကို အ စြဲ ျပဳ ၍ ေခၚ သည္ ဟု ဆို ၏ ၊ ပု ဂံ ေက်ာက္ စာ တို႔ ၌ ” ၾကာ သ ပ တိ ယ္ ” ႏွင့္ ဆင္ တူ အ ေရး အ သား ကို ေတြ႕ ရ သည္ ၊ ယင္း ပုဒ္ သည္ ” ၿဗိ ဟ သြ တိ ” မွ ေသာ္ လည္း ေကာင္း / ယင္း နွင့္ အ နက္ တူ ” ဝ စ သံ ပ တိ ( သို႔ ) ဝ က် သံ ပ တိ ” မွ ေသာ္ လည္း ေကာင္း လာ ဟန္ ရွိ ေၾကာင္း ဦး ဖိုး လတ္ က ဆို ပါ တယ္ ။

၎ ပုဒ္ နွစ္ ခု စ လုံး ၏ အ နက္ မွာ ” ဝ စ သာ = စ ကား + ပ တိ = အ ရွင္ ” = စ ကား ၏ အ ရွင္ ျဖစ္ သည္ ၊ ျမန္ မာ ေက်ာက္ စာ ၌ ေရး ေသာ ” ပ တိ ယ္ ” သည္ ေခတ္ အ ေရး အ သား နွင့္ ဆို ေသာ္ ” ပ တိ ” ႏွင့္ အ တူ တူ ပင္ ျဖစ္ သည္ ။

ေသာ ၾကာ ေန႔

ေတာ ဇာ ဂၬ တိုင္း သား / ေသ တ ဗ် အ မ်ိဳး / ဘ ဝု ရ ေသ့ ၏ မ ယား ျဖစ္ သူ သု ဇိ တာ မွ ဖြား ျမင္ ေသာ ” ေသာ ၾကာ ” ကို အ စြဲ ျပဳ ၍ ” ေသာ ၾကာ ” ဟု ေခၚ ေၾကာင္း ရာ ဇ မ တၱဏ္ က်မ္း တြင္ ျပ ဆို သည္ ၊ ” သု ၾကာ ” ဟူ ေသာ အ ေရး အ သား ကို ပု ဂံ ေက်ာက္ စာ မ်ား တြင္ ေတြ႕ ရ သ ည္ ၊ ” သု ၾကာ ” ဟူ ေသာ ပုဒ္ မွာ သ ကၠ တ ဘာ သာ ” သု ၾက ” မွ ဆင္း သက္ လာ ေသာ ပုဒ္ ျဖစ္ သည္ ကို မ ျငင္း သာ ေခ် ၊ ” သု ၾကာ ” မွ ေသာ ၾကာ ျဖစ္ လာ ပုံ ကို ဦး ဖိုး လတ္ က အ ဆင့္ ဆင့္ ရွင္း ျပ ထား သည္ ၊ သု ၾကာ ၏ အ ဓိ ပၸါယ္ မွာ ” ျဖဴ စင္ ေတာက္ ထြန္း ျခင္း ” ျဖစ္ ၏ ။

စ ေန ေန႔

ရာ ဇ မ တၱဏ္ က်မ္း ၌ ” စ ေန ” ကို ” သ ေန ” ဟု ျပ သည္ ၊ ေသာ ရ ဌ တိုင္း / ကာ ရ အ နြယ္ / တ န ဂၤ ေနြ ၿဂိဳဟ္ မင္း ၏ မ ယား / ယ သိ ဆာ ယာ တြင္ ဖြား ျမင္ ေသာ သား ” ဇ ပၸ ” ကို အ စြဲ ျပဳ ၍ ေခၚ ေၾကာင္း လည္း ဆို သည္ ။

ပု ဂံ ေက်ာက္ စာ တို႔ ၌ စ ေန ကို ” စ နိဟ္ ” ဟု ေရး သည္ ၊ ယင္း မွာ သ ကၠ တ ဘာ သာ ” ဂ နိ ” ( ရွ နိ ဟု ဖတ္ ပါ ) မွ ဆင္း သက္ လာ သည္ ဟု ဦး ဖိုး လတ္ က ရွင္း ျပ သည္ ၊ အ ဓိ ပၸါယ္ မွာ ” ျဖည္း ညင္း စြာ သြား ျခင္း ” ျဖစ္ ၏ ၊ ေရွး ႐ိုး က်မ္း ဂန္ တို႔ ၌ စ ေန နွင့္ စပ္ လ်ဥ္း ၍ ” သ ေန စ ရ ” ျဖည္း ျဖည္း သြား သည္ ဟု ဆို ၾက သည္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း

နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း အလင်္ကာ ” ဖွားခါမတ်မတ် တည့်နက္ခတ် တည့်လတ်ပါကြကုန် သုံးခုဖြိုခွင်း ထိုအကြွင်း မှတ်ခြင်းသညာပြ တစ်ကို နတ်ဟူ နှစ်မှာလူ သုံးမူ ဘီးလူးရ “…. ” လူသားလူခြင်း ထိမ်းမြားလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှ၊ လူနဲ့နတ်မှာ လွန်ချမ်းသာ ကြည်စွာအေးမြမြ၊ ဘီလူးနှင့်လူ ထိမ်းမြားမူ အတူမနေရ၊ ဘီလူးနှင့်နတ် ထိမ်းမြားလတ် ကောင်းမြတ်ရန်မျိူးပ၊ နတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားသော် ရာကျော်သက်ရှည်ကြ၊ ဘီလူးအချင်းချင်း ထိမ်းမြားလျှင် သတင်းတေဇာကြွ “… တွက်ချက်ပုံမှာ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို တည် ၃ဖြင့်စား၍ ၁ကြွင်းပါက နတ်နက္ခတ်၂ကြွင်းပါက …

Blog
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း…

အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ရက်ရွှေ့ရတာမျိုးလုပ်ငန်းနေရာပြောင်းရတာ၊စာချုပ်ချုပ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့လုပ်ငန်းများပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးခြားဘာသာခြားများနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေသတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ စွန့်စားပြီးတော့၊စွန့်လွှတ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ပါကသောကြာသားသမီးများနှင့်လုပ်ကိုင်ပါကပို၍အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အတိုက်အခံလေးတွေတော့အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပါ။လုံ့လ၊ဝရိယတွေစိုက်ထုတ်ကြိုးစားမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်အတိုက်အခိုက်လေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကောင်းတွေတာဝန်သစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုမျိုးသွားရတတ်ပါတယ်။ထိုခရီးမှာတော့ကျန်းမာရေးအညံ့အနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်အနေအထိုင်လေးသတိထားစေချင်ပါတယ်။တယူသန်စိတ်အထင်နဲ့လုပ်တတ်ခြင်းများကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါ တယ်။သတိထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှသာလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီမှုတွေတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့အမြတမ်းကို့ကိုအနိုင်ယူနေတဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအလျှော့ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါသတိထားစေချင် ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန်ယတြာအနေနဲ့သစ်သီးတစ်မျိုးဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့၂၊၇၊၄ဖြစ်ပြီးကံကောင်းစေသောအရောင်ကတော့အနီရောင်ရင့်ရင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူအားခရက်ဒစ်ပေးပါသည် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ အလႉမဂၤလာကိစၥေတြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္အေၾကာင္းအရာေလးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုအဆင္မေျပမႈေတြေၾကာင့္ရက္ေ႐ႊ႕ရတာမ်ိဳးလုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းရတာ၊စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးရဲ႕စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြၾကားရတတ္ပါတယ္။မၾကာခင္မွာေတာ့လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြသတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ စြန႔္စားၿပီးေတာ့၊စြန႔္လႊတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ပါကေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါကပို၍အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။အတိုက္အခံေလးေတြေတာ့အနည္းငယ္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။လူအမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္မႈကိုရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ပါ။လုံ႔လ၊ဝရိယေတြစိုက္ထုတ္ႀကိဳးစားမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။တိုးတက္မႈေတြေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔အၿပိဳင္အဆိုင္အတိုက္အခိုက္ေလးေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ၿပီးမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။ေနရာေကာင္းေတြတာဝန္သစ္ေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ခရီးတစ္ခုမ်ိဳးသြားရတတ္ပါတယ္။ထိုခရီးမွာေတာ့က်န္းမာေရးအညံ့အေနနဲ႔ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။အစားအေသာက္အေနအထိုင္ေလးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။တယူသန္စိတ္အထင္နဲ႔လုပ္တတ္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါ တယ္။သတိထားၿပီးေတာ့စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွသာလုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။အထက္လူႀကီးရဲ႕ကူညီမႈေတြေတာ့ရရွိပါလိမ့္မယ္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့အျမတမ္းကို႔ကိုအႏိုင္ယူေနတဲ့ခ်စ္သူကကိုယ့္ကိုအေလွ်ာ့ေပးတာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးအေနနဲ႔အစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါသတိထားေစခ်င္ ပါတယ္။ကံေကာင္းေစရန္ယၾတာအေနနဲ႔သစ္သီးတစ္မ်ိဳးဆပ္ကပ္လႉဒါန္းပါ။ကံေကာင္းဂဏန္းကေတာ့၂၊၇၊၄ျဖစ္ၿပီးကံေကာင္းေစေသာအေရာင္ကေတာ့အနီေရာင္ရင့္ရင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေရးသားသူအားခရက္ဒစ္ေပးပါသည္

Blog
၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်းကို စာချစ်သူ ပရိတ်သတ်အတွက် တဆင့်ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး အမြန်ဆုံး ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ #Credit ဆရာဟန်ထွန်းစိုး