ဘူး သီး ပင္ အ သီး မ်ား ေအာင္ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

Blog

ဘူး သီး ပင္ အ သီး မ်ား ေအာင္ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

အ မ်ိဳး အ စား

ဘူး သီး ၏ ပုံ သ ႑ာန္ ကို လိုက္ ၍ ဘူး သ ပိတ္ ၊ ဘူး လည္း လွ ၊ ဘူး ရွည္ စ က ၊ ဘူး ရွည္ ႏွင့္ ဘူး ေရ မႈတ္ ဟု အ မ်ိဳး မ်ိဳး ရွိ ပါ သည္ ။

ေရ ေျမ ရာ သီ ဥ တု

ဘူး သည္ ေျမ ၾသ ဇာ ထက္ သန္ ေသာ ေျမ တြင္ ပို မို စိုက္ ပ်ိဳး ျဖစ္ ထြန္း ပါ သည္ ၊ ေျမ အ ခ်ဥ္ / အ ငံ ဓာတ္ ( ၆ – ၇ ) ၾကား တြင္ ပို မို ျဖစ္ ထြန္း ပါ သည္ ၊ ပူ ေနြး ေသာ ရာ သီ ဥ တု ကို ႀကိဳက္ နွစ္ သက္ ၿပီး အ ေအး ဒဏ္ ကို အ သင့္ တင့္ ခံ နုိင္ သည္ ၊ သို႔ ေသာ္ ဆီး နွင္း ဒဏ္ ကို ခံ နုိင္ ရည္ မ ရွိ ပါ ။

ေျမ ျပဳ ျပင္ ျခင္း

ဘူး သည္ စင္ တင္ စိုက္ ပ်ိဳး ေသာ အ ပင္ မ်ိဳး ျဖစ္ ၿပီး ေဘာင္ တင္ ၍ လည္း စိုက္ နုိင္ သည္ ၊ စိုက္ ေဘာင္ ေျမ ကို ေပါက္ တူး ျဖင့္ ေပါက္ ၿပီး ေျမ ေဆြး နွင့္ သ မ ေအာင္ ေရာ ၍ စိုက္ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ ပါ ၊ စိုက္ ေဘာင္ တစ္ ေဘာင္ လွ်င္ အ လ်ား ( ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၃ ) ေပ / အ ျမင့္ ( ၁) ေပ ခန္႔ ျပဳ လုပ္ ၾက ပါ သည္ ။

ေျမ ၾသ ဇာ ေကြၽး နည္း

ဘူး တစ္ ဧ က လွ်င္ ႏြား ေခ်း ( သို႔ ) သစ္ ေဆြး ေျမ ၾသ ဇာ တန္ ( ၂ ၀ – ၃ ၀ ) အ ထိ လို အပ္ ၿပီး ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ တစ္ ဧ က လွ်င္ ယူ ရီး ယား ( ၂ ၀ ) K g ႏွင့္ တီ စူ ပါ ( ၂ ၄ ) K g လို ပါ သည္ ၊ စိုက္ ေဘာင္ မ်ား ျပဳ လုပ္ ရာ တြင္ ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ နွင့္ ေျမ ေဆြး မ်ား ကို သ မ ေအာင္ ေရာ ေပး ရ မည္ ၊ တီ စူ ပါ ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ ကို ပ ထ မ အ ႀကိမ္ ( ၂ ၀ ) k g ႏွင့္ ယူ ရီး ယား ေျမ ၾသ ဇာ ( ၁ ၀ ) k g ကို စိုက္ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ စဥ္ ထည့္ ေပး ၿပီး ေနာက္ က်န္ ( ၁ ၀ ) k g ကို ဘူး ပင္ ပန္း စ ပြင့္ ခ်ိန္ တြင္ ထည့္ ေပး ရ မည္ ။

ပ်ိဳး ေထာင္ နည္း

ေျမ ေဆြး ထည့္ ထား ေသာ ပ လတ္ စ တစ္ အိတ္ တြင္ ဘူး ေစ့ ( ၂ ) ေစ့ ခန္ ႔ထည့္ ၿပီး ပ်ိဳး နိုင္ သည္ ၊ စိုက္ ၿပီး ( ၁ ၀ ) ရက္ ခန္႔ ၾကာ လွ်င္ ပ်ိဳး ပင္ ေပါက္ လာ မည္ ၊ အ ပင္ ( ၃ – ၄ ) ႐ြက္ ထြက္ လွ်င္ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ ပါ သည္ ။

စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

ဘူး ပင္ ကို အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ ၌ ေမ လ နွင့္ ဇြန္ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး ၿပီး ေအာက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ မူ ေဆာင္း တြင္း ပိုင္း ေအာက္ တို ဘာ လ တြင္ အ မ်ား အ ျပား စိုက္ ပ်ိဳး ပါ သည္ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း မွာ ေျမ ေဆြး / ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ မ်ား သ မ ေအာင္ ေမႊ ထား ေသာ ေျမ ကို စိုက္ ေဘာင္ မ်ား ျပဳ လုပ္ ၍ စိုက္ ပ်ိဳး ပါ သည္ ၊ စင္ တင္ စိုက္ ပါ က စိုက္ ေဘာင္ အ လ်ား ( ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၃ ) ေပ / အ ျမင့္ ( ၁ ) ေပ ခန္႔ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ ၿပီး ဘူး ေစ့ မ်ား ကို တစ္ က်င္း နွင့္ တစ္ က်င္း ( ၁ ) ေပ ျခား ၍ တစ္ က်င္း လွ်င္ ဘူး ေစ့ ( ၇ ) ေစ့ စိုက္ ရ သည္ ။

ဘူး ပင္ မ်ား ေပါက္ လာ လွ်င္ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၂ ) ပင္ ခ်န္ ထား လွ်င္ သင့္ ေတာ္ ၏ ၊ က်င္း ျဖင့္ စိုက္ ပ်ိဳး ပါ က အ နက္ ( ၁ . ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၂ ) ေပ / အ လ်ား ( ၃ ) ေပ ရွိ က်င္း မ်ား တူး ၿပီး နြား ေခ်း နွင့္ ေျမ ေဆြး ဆ တူ ေရာ ၍ က်င္း နုွတ္ ခမ္း ( ၃ – ၄ ) လက္ မ ခန္႔ အ ထိ ထည့္ ၿပီး လွ်င္ အ ေပၚ မွ ေျမ ႐ိုး ႐ိုး ကို ဖို႔ ရ မည္ ၊ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၇ – ၈ ) ပင္ ခန္ ႔စိုက္ ရ မည္ ၊ အ ပင္ ငယ္ မ်ား တစ္ ထြာ ခန္႔ ျမင့္ လာ ေသာ အ ခါ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၂ ) ပင္ ခ်န္ ၿပီး က်န္ အ ပင္ မ်ား ကို နုတ္ ပစ္ ရ မည္ ၊ အ ပင္ က ေလး မ်ား နြယ္ တက္ နုိင္ ရန္ ဝါး ျခမ္း ေထာင္ ေပး ရ မည္ ၊ အ ပင္ က ေလး မ်ား လ သား အ ထိ အ ပင္ ေျခ ရင္း ေပါင္း လိုက္ ေပး ရ မည္ ၊ ဘူး ကို ေမ နွင့္ ဇြန္ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ သ ကဲ့ သို႔ ေအာက္ တို ဘာ နွင့္ ႏို ဝင္ ဘာ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ သည္ ၊ တစ္ ဧ က လွ်င္ မ်ိဳး ေစ့ နုွန္း မွာ ( ၂ – ၃ ) ကီ လို ဂ ရမ္ လို အပ္ ပါ သည္ ။

ေရ သြင္း စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ ဘူး ကို မိုး တြင္း တြင္ စိုက္ ၾက သ ျဖင့္ မိုး တစ္ ပတ္ ခန္႔ ျပတ္ သြား ပါ က ေရ ေလာင္း ေပး ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ၊ ေအာက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ ေဆာင္း စိုက္ ခင္း မ်ား အ တြက္ မူ ( ၃ ) ရက္ ျခား တစ္ ႀကိမ္ ေရ သြင္း ေပး ရန္ လို ပါ သည္ ၊ ဘူး ပင္ က ေလး မ်ား တစ္ လ သား ခန္႔ ရွိ လွ်င္ ေပါင္း ျမက္ မ်ား ကို ရွင္း လင္း ေပး ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ။

အ သီး ခူး ဆြတ္ နည္း

ဘူး သီး ကို စိုက္ ၿပီး ေနာက္ ( ၇ ၅ – ၉ ၀ ) ရက္ အ ၾကာ တြင္ စ တင္ ဆြတ္ ခူး နုိင္ သည္ ၊ ရင့္ လြန္း ပါ က ခ်က္ ျပဳတ္ စား ေသာက္ ရန္ မ ေကာင္း သ ကဲ့ သို႔ ႏု ပါ က လည္း အ ခါး ဓာတ္ ရွိ ၏ ၊ သို႔ အ တြက္ ဘူး ကို မ နု မ ရင့္ အ ေန ေတာ္ ခူး ရ ၏ ၊ တစ္ ဧ က လွ်င္ ဘူး သီး လုံး ေရ ( ၆ ၀ ၀ ၀ ) မွ ( ၈ ၀ ၀ ၀ ) အ ထိ ထြက္ ၏ ။

မွတ္ ခ်က္ – က်ိဳင္း ေကာင္ နွင့္ ပ် ပိုး မ်ား ကို ထိ ေရာက္ စြာ ႏွိမ္ နင္း ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ၊ ထိ ေရာက္ စြာ မ နွိမ္ နင္း နုိင္ ပါ က အ ပင္ ငယ္ မ်ား ေသ ေၾက ပ်က္ စီး နုိင္ ပါ သည္ ၊ ဘူး ပင္ ကို ပိုး သတ္ ေဆး ဖ်န္း ပါ က ဒီ ဒီ တီ / ဘီ အိပ္ခ္် စီ / အင္ ဒ ရင္း စ ေသာ ေဆး မ်ား မ ဖ်န္း သင့္ ပါ ၊ ဘူး ပင္ အ ညြွန္႔ စင္ ေပၚ ေရာက္ ပါ က အ ညြွန္႔ ျဖတ္ ေတာက္ ေပး ပါ ၊ သို႔ မွ သာ အ ညြွန္႔ မ်ား စင္ ေပၚ ျဖာ တက္ ၿပီး အ သီး မ်ား ပို သီး ပါ မည္ ။

c r e d i t – စိုက္ ပ်ိဳး ေရး နည္း ပ ညာ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း

နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း အလင်္ကာ ” ဖွားခါမတ်မတ် တည့်နက္ခတ် တည့်လတ်ပါကြကုန် သုံးခုဖြိုခွင်း ထိုအကြွင်း မှတ်ခြင်းသညာပြ တစ်ကို နတ်ဟူ နှစ်မှာလူ သုံးမူ ဘီးလူးရ “…. ” လူသားလူခြင်း ထိမ်းမြားလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှ၊ လူနဲ့နတ်မှာ လွန်ချမ်းသာ ကြည်စွာအေးမြမြ၊ ဘီလူးနှင့်လူ ထိမ်းမြားမူ အတူမနေရ၊ ဘီလူးနှင့်နတ် ထိမ်းမြားလတ် ကောင်းမြတ်ရန်မျိူးပ၊ နတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားသော် ရာကျော်သက်ရှည်ကြ၊ ဘီလူးအချင်းချင်း ထိမ်းမြားလျှင် သတင်းတေဇာကြွ “… တွက်ချက်ပုံမှာ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို တည် ၃ဖြင့်စား၍ ၁ကြွင်းပါက နတ်နက္ခတ်၂ကြွင်းပါက …

Blog
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း…

အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ရက်ရွှေ့ရတာမျိုးလုပ်ငန်းနေရာပြောင်းရတာ၊စာချုပ်ချုပ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့လုပ်ငန်းများပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးခြားဘာသာခြားများနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေသတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ စွန့်စားပြီးတော့၊စွန့်လွှတ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ပါကသောကြာသားသမီးများနှင့်လုပ်ကိုင်ပါကပို၍အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အတိုက်အခံလေးတွေတော့အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပါ။လုံ့လ၊ဝရိယတွေစိုက်ထုတ်ကြိုးစားမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်အတိုက်အခိုက်လေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကောင်းတွေတာဝန်သစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုမျိုးသွားရတတ်ပါတယ်။ထိုခရီးမှာတော့ကျန်းမာရေးအညံ့အနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်အနေအထိုင်လေးသတိထားစေချင်ပါတယ်။တယူသန်စိတ်အထင်နဲ့လုပ်တတ်ခြင်းများကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါ တယ်။သတိထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှသာလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီမှုတွေတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့အမြတမ်းကို့ကိုအနိုင်ယူနေတဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအလျှော့ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါသတိထားစေချင် ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန်ယတြာအနေနဲ့သစ်သီးတစ်မျိုးဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့၂၊၇၊၄ဖြစ်ပြီးကံကောင်းစေသောအရောင်ကတော့အနီရောင်ရင့်ရင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူအားခရက်ဒစ်ပေးပါသည် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ အလႉမဂၤလာကိစၥေတြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္အေၾကာင္းအရာေလးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုအဆင္မေျပမႈေတြေၾကာင့္ရက္ေ႐ႊ႕ရတာမ်ိဳးလုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းရတာ၊စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးရဲ႕စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြၾကားရတတ္ပါတယ္။မၾကာခင္မွာေတာ့လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြသတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ စြန႔္စားၿပီးေတာ့၊စြန႔္လႊတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ပါကေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါကပို၍အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။အတိုက္အခံေလးေတြေတာ့အနည္းငယ္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။လူအမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္မႈကိုရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ပါ။လုံ႔လ၊ဝရိယေတြစိုက္ထုတ္ႀကိဳးစားမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။တိုးတက္မႈေတြေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔အၿပိဳင္အဆိုင္အတိုက္အခိုက္ေလးေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ၿပီးမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။ေနရာေကာင္းေတြတာဝန္သစ္ေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ခရီးတစ္ခုမ်ိဳးသြားရတတ္ပါတယ္။ထိုခရီးမွာေတာ့က်န္းမာေရးအညံ့အေနနဲ႔ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။အစားအေသာက္အေနအထိုင္ေလးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။တယူသန္စိတ္အထင္နဲ႔လုပ္တတ္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါ တယ္။သတိထားၿပီးေတာ့စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွသာလုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။အထက္လူႀကီးရဲ႕ကူညီမႈေတြေတာ့ရရွိပါလိမ့္မယ္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့အျမတမ္းကို႔ကိုအႏိုင္ယူေနတဲ့ခ်စ္သူကကိုယ့္ကိုအေလွ်ာ့ေပးတာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးအေနနဲ႔အစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါသတိထားေစခ်င္ ပါတယ္။ကံေကာင္းေစရန္ယၾတာအေနနဲ႔သစ္သီးတစ္မ်ိဳးဆပ္ကပ္လႉဒါန္းပါ။ကံေကာင္းဂဏန္းကေတာ့၂၊၇၊၄ျဖစ္ၿပီးကံေကာင္းေစေသာအေရာင္ကေတာ့အနီေရာင္ရင့္ရင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေရးသားသူအားခရက္ဒစ္ေပးပါသည္

Blog
၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်းကို စာချစ်သူ ပရိတ်သတ်အတွက် တဆင့်ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး အမြန်ဆုံး ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ #Credit ဆရာဟန်ထွန်းစိုး