ဘူး သီး ပင္ အ သီး မ်ား ေအာင္ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

Blog

ဘူး သီး ပင္ အ သီး မ်ား ေအာင္ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

အ မ်ိဳး အ စား

ဘူး သီး ၏ ပုံ သ ႑ာန္ ကို လိုက္ ၍ ဘူး သ ပိတ္ ၊ ဘူး လည္း လွ ၊ ဘူး ရွည္ စ က ၊ ဘူး ရွည္ ႏွင့္ ဘူး ေရ မႈတ္ ဟု အ မ်ိဳး မ်ိဳး ရွိ ပါ သည္ ။

ေရ ေျမ ရာ သီ ဥ တု

ဘူး သည္ ေျမ ၾသ ဇာ ထက္ သန္ ေသာ ေျမ တြင္ ပို မို စိုက္ ပ်ိဳး ျဖစ္ ထြန္း ပါ သည္ ၊ ေျမ အ ခ်ဥ္ / အ ငံ ဓာတ္ ( ၆ – ၇ ) ၾကား တြင္ ပို မို ျဖစ္ ထြန္း ပါ သည္ ၊ ပူ ေနြး ေသာ ရာ သီ ဥ တု ကို ႀကိဳက္ နွစ္ သက္ ၿပီး အ ေအး ဒဏ္ ကို အ သင့္ တင့္ ခံ နုိင္ သည္ ၊ သို႔ ေသာ္ ဆီး နွင္း ဒဏ္ ကို ခံ နုိင္ ရည္ မ ရွိ ပါ ။

ေျမ ျပဳ ျပင္ ျခင္း

ဘူး သည္ စင္ တင္ စိုက္ ပ်ိဳး ေသာ အ ပင္ မ်ိဳး ျဖစ္ ၿပီး ေဘာင္ တင္ ၍ လည္း စိုက္ နုိင္ သည္ ၊ စိုက္ ေဘာင္ ေျမ ကို ေပါက္ တူး ျဖင့္ ေပါက္ ၿပီး ေျမ ေဆြး နွင့္ သ မ ေအာင္ ေရာ ၍ စိုက္ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ ပါ ၊ စိုက္ ေဘာင္ တစ္ ေဘာင္ လွ်င္ အ လ်ား ( ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၃ ) ေပ / အ ျမင့္ ( ၁) ေပ ခန္႔ ျပဳ လုပ္ ၾက ပါ သည္ ။

ေျမ ၾသ ဇာ ေကြၽး နည္း

ဘူး တစ္ ဧ က လွ်င္ ႏြား ေခ်း ( သို႔ ) သစ္ ေဆြး ေျမ ၾသ ဇာ တန္ ( ၂ ၀ – ၃ ၀ ) အ ထိ လို အပ္ ၿပီး ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ တစ္ ဧ က လွ်င္ ယူ ရီး ယား ( ၂ ၀ ) K g ႏွင့္ တီ စူ ပါ ( ၂ ၄ ) K g လို ပါ သည္ ၊ စိုက္ ေဘာင္ မ်ား ျပဳ လုပ္ ရာ တြင္ ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ နွင့္ ေျမ ေဆြး မ်ား ကို သ မ ေအာင္ ေရာ ေပး ရ မည္ ၊ တီ စူ ပါ ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ ကို ပ ထ မ အ ႀကိမ္ ( ၂ ၀ ) k g ႏွင့္ ယူ ရီး ယား ေျမ ၾသ ဇာ ( ၁ ၀ ) k g ကို စိုက္ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ စဥ္ ထည့္ ေပး ၿပီး ေနာက္ က်န္ ( ၁ ၀ ) k g ကို ဘူး ပင္ ပန္း စ ပြင့္ ခ်ိန္ တြင္ ထည့္ ေပး ရ မည္ ။

ပ်ိဳး ေထာင္ နည္း

ေျမ ေဆြး ထည့္ ထား ေသာ ပ လတ္ စ တစ္ အိတ္ တြင္ ဘူး ေစ့ ( ၂ ) ေစ့ ခန္ ႔ထည့္ ၿပီး ပ်ိဳး နိုင္ သည္ ၊ စိုက္ ၿပီး ( ၁ ၀ ) ရက္ ခန္႔ ၾကာ လွ်င္ ပ်ိဳး ပင္ ေပါက္ လာ မည္ ၊ အ ပင္ ( ၃ – ၄ ) ႐ြက္ ထြက္ လွ်င္ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ ပါ သည္ ။

စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

ဘူး ပင္ ကို အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ ၌ ေမ လ နွင့္ ဇြန္ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး ၿပီး ေအာက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ မူ ေဆာင္း တြင္း ပိုင္း ေအာက္ တို ဘာ လ တြင္ အ မ်ား အ ျပား စိုက္ ပ်ိဳး ပါ သည္ ၊ စိုက္ ပ်ိဳး နည္း မွာ ေျမ ေဆြး / ဓာတ္ ေျမ ၾသ ဇာ မ်ား သ မ ေအာင္ ေမႊ ထား ေသာ ေျမ ကို စိုက္ ေဘာင္ မ်ား ျပဳ လုပ္ ၍ စိုက္ ပ်ိဳး ပါ သည္ ၊ စင္ တင္ စိုက္ ပါ က စိုက္ ေဘာင္ အ လ်ား ( ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၃ ) ေပ / အ ျမင့္ ( ၁ ) ေပ ခန္႔ ေဘာင္ ျပဳ လုပ္ ၿပီး ဘူး ေစ့ မ်ား ကို တစ္ က်င္း နွင့္ တစ္ က်င္း ( ၁ ) ေပ ျခား ၍ တစ္ က်င္း လွ်င္ ဘူး ေစ့ ( ၇ ) ေစ့ စိုက္ ရ သည္ ။

ဘူး ပင္ မ်ား ေပါက္ လာ လွ်င္ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၂ ) ပင္ ခ်န္ ထား လွ်င္ သင့္ ေတာ္ ၏ ၊ က်င္း ျဖင့္ စိုက္ ပ်ိဳး ပါ က အ နက္ ( ၁ . ၅ ) ေပ / အ နံ ( ၂ ) ေပ / အ လ်ား ( ၃ ) ေပ ရွိ က်င္း မ်ား တူး ၿပီး နြား ေခ်း နွင့္ ေျမ ေဆြး ဆ တူ ေရာ ၍ က်င္း နုွတ္ ခမ္း ( ၃ – ၄ ) လက္ မ ခန္႔ အ ထိ ထည့္ ၿပီး လွ်င္ အ ေပၚ မွ ေျမ ႐ိုး ႐ိုး ကို ဖို႔ ရ မည္ ၊ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၇ – ၈ ) ပင္ ခန္ ႔စိုက္ ရ မည္ ၊ အ ပင္ ငယ္ မ်ား တစ္ ထြာ ခန္႔ ျမင့္ လာ ေသာ အ ခါ တစ္ က်င္း လွ်င္ ( ၂ ) ပင္ ခ်န္ ၿပီး က်န္ အ ပင္ မ်ား ကို နုတ္ ပစ္ ရ မည္ ၊ အ ပင္ က ေလး မ်ား နြယ္ တက္ နုိင္ ရန္ ဝါး ျခမ္း ေထာင္ ေပး ရ မည္ ၊ အ ပင္ က ေလး မ်ား လ သား အ ထိ အ ပင္ ေျခ ရင္း ေပါင္း လိုက္ ေပး ရ မည္ ၊ ဘူး ကို ေမ နွင့္ ဇြန္ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ သ ကဲ့ သို႔ ေအာက္ တို ဘာ နွင့္ ႏို ဝင္ ဘာ လ မ်ား တြင္ စိုက္ ပ်ိဳး နုိင္ သည္ ၊ တစ္ ဧ က လွ်င္ မ်ိဳး ေစ့ နုွန္း မွာ ( ၂ – ၃ ) ကီ လို ဂ ရမ္ လို အပ္ ပါ သည္ ။

ေရ သြင္း စိုက္ ပ်ိဳး နည္း

အ ထက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ ဘူး ကို မိုး တြင္း တြင္ စိုက္ ၾက သ ျဖင့္ မိုး တစ္ ပတ္ ခန္႔ ျပတ္ သြား ပါ က ေရ ေလာင္း ေပး ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ၊ ေအာက္ ျမန္ မာ ျပည္ တြင္ ေဆာင္း စိုက္ ခင္း မ်ား အ တြက္ မူ ( ၃ ) ရက္ ျခား တစ္ ႀကိမ္ ေရ သြင္း ေပး ရန္ လို ပါ သည္ ၊ ဘူး ပင္ က ေလး မ်ား တစ္ လ သား ခန္႔ ရွိ လွ်င္ ေပါင္း ျမက္ မ်ား ကို ရွင္း လင္း ေပး ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ။

အ သီး ခူး ဆြတ္ နည္း

ဘူး သီး ကို စိုက္ ၿပီး ေနာက္ ( ၇ ၅ – ၉ ၀ ) ရက္ အ ၾကာ တြင္ စ တင္ ဆြတ္ ခူး နုိင္ သည္ ၊ ရင့္ လြန္း ပါ က ခ်က္ ျပဳတ္ စား ေသာက္ ရန္ မ ေကာင္း သ ကဲ့ သို႔ ႏု ပါ က လည္း အ ခါး ဓာတ္ ရွိ ၏ ၊ သို႔ အ တြက္ ဘူး ကို မ နု မ ရင့္ အ ေန ေတာ္ ခူး ရ ၏ ၊ တစ္ ဧ က လွ်င္ ဘူး သီး လုံး ေရ ( ၆ ၀ ၀ ၀ ) မွ ( ၈ ၀ ၀ ၀ ) အ ထိ ထြက္ ၏ ။

မွတ္ ခ်က္ – က်ိဳင္း ေကာင္ နွင့္ ပ် ပိုး မ်ား ကို ထိ ေရာက္ စြာ ႏွိမ္ နင္း ရန္ လို အပ္ ပါ သည္ ၊ ထိ ေရာက္ စြာ မ နွိမ္ နင္း နုိင္ ပါ က အ ပင္ ငယ္ မ်ား ေသ ေၾက ပ်က္ စီး နုိင္ ပါ သည္ ၊ ဘူး ပင္ ကို ပိုး သတ္ ေဆး ဖ်န္း ပါ က ဒီ ဒီ တီ / ဘီ အိပ္ခ္် စီ / အင္ ဒ ရင္း စ ေသာ ေဆး မ်ား မ ဖ်န္း သင့္ ပါ ၊ ဘူး ပင္ အ ညြွန္႔ စင္ ေပၚ ေရာက္ ပါ က အ ညြွန္႔ ျဖတ္ ေတာက္ ေပး ပါ ၊ သို႔ မွ သာ အ ညြွန္႔ မ်ား စင္ ေပၚ ျဖာ တက္ ၿပီး အ သီး မ်ား ပို သီး ပါ မည္ ။

c r e d i t – စိုက္ ပ်ိဳး ေရး နည္း ပ ညာ

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
အ နာ ဂတ္ အ တြက္ အ လုပ္ လုပ္ ပါ

အ နာ ဂတ္ အ တြက္ အ လုပ္ လုပ္ ပါ အ ေမ ရိ ကန္ သူ ေဌး က ေအာင္ ျမင္ ဖို႔ ကိုယ္ ႀကိဳက္ တဲ့ အ လုပ္ ကို လုပ္ လို႔ ေျပာ လိမ့္ မယ္ ၊ သူ႔ႏိုင္ ငံ ခ်မ္း သာ တာ ကိုး ၊ တ ႐ုတ္ အ ငတ္ ေဘး နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ဖူး တဲ့ တ ႐ုတ္ …

Blog
ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ ေဖး မ ဂုဏ္ ယူ တတ္ တဲ့ စိတ္

ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ ေဖး မ ဂုဏ္ ယူ တတ္ တဲ့ စိတ္ ကိုယ့္ ကို ကိုယ္ အ ျပစ္ မ ျမင္ ဘဲဲ ေဖး မ တတ္ တဲ့့ အ ခါ ( ၁ ) စိတ္ ဓာတ္ မ က် လြယ္ ဘူး ( ၂ ) မ ေကာင္း ျမင္ စိတ္ နည္း ပါး လာ မယ္ ( ၃ ) ယံု ၾကည္ ခ်က္ …

Blog
ဘြဲ႕ ရ ႏွင့္ ပ ညာ တတ္ မ တူ ရ သည့္ အ ေၾကာင္း

ဘြဲ႕ ရ ႏွင့္ ပ ညာ တတ္ မ တူ ရ သည့္ အ ေၾကာင္း ပန္း ပု ဆ ရာ တစ္ ေယာက္ က ပန္း ပု ထု ဖို႔ သစ္ ပင္ ေတြ ကို ယူ လာ ခဲ့ တယ္ ၊ ခုတ္ ထား တဲ့ သစ္ သား တုံး ေတြ ကို ပန္း ပု ထု ေတာ့ သစ္ သား တုံး တစ္ တုံး က …